Mød nye Venner  M/K
Odense

Vi er ved at lave en ny hjemmeside

der forventes færdig sidst i december.

Så venligst hav tålmodighed.

Der kan skrives til mnv.odense@gmail.com

hvis der er spørgsmål.

Hvem er vi Bestyrelsen Medlemskab Vedtægter Møder

 

Forside
  Biografklub/Foredrag     2020
Cafe / spise aftener
Gåture
Bowling
Minigolf
Koncerter
Ture
Fester
Medlemsaften
Interessegrupper
Diverse Links

 

 

Senest opdateret
27 oktober 2020.

Skriv til webmaster

 

Vedtægter for foreningen
Mød nye Venner M/K

  § 1. Navn og hjemsted:

 

  Stk. 1.       Foreningens navn er Mød nye Venner M/K.

  Stk. 2.       Foreningens hjemsted er Odense Kommune med Fyn som primært arbejdsområde.

 

  § 2. Formål:

 

  Stk. 1.       Foreningens formål er at møde nye venner m/k.

  Stk. 2.       At formidle aktiv kontakt mellem interesserede personer.

  Stk. 3.       At lave netværksskabende aktiviteter/ønsker og hermed give mulighed for at udveksle erfaringer.

  Stk. 4.       At støtte og opmuntre hinanden og skabe rammer, der giver mennesker mulighed for selv at handle.

  Stk. 5.       Foreningen er partipolitisk neutral og er uafhængig af økonomiske og religiøse interesser.

 

  § 3. Medlemskab:

 

  Stk. 1.      Som medlem kan optages alle interesserede personer, der støtter formålet.

  Stk. 2.       Optagelsen træder endeligt i kraft, når det optagne medlem har indbetalt det gældende indmeldelsesgebyr samt kontingent for resten af kalenderåret.

  Stk. 3.       Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dets formål, kan vedkomne udelukkes af en enig bestyrelse. Er det et medlem af bestyrelsen erklæres vedkommende inhabil og kan ikke stemme. Suppleant indkaldes mens sagen behandles.

  Stk. 4.      Indmeldelse kan ske ved henvendelse på mnv.odense@gmail.com.

  Stk. 5.      Udmeldelse kan ske ved henvendelse på mnv.odense@gmail.com med virkning fra udgangen af et kalenderår

  Stk. 6.      Medlemmerne betaler én gang årligt i januar det af  

                  generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.

 

  §   4. Generalforsamling:

 

  Stk. 1.      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

  Stk. 2.       Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden 1. april og indkaldes med mindst 2 måneders varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller anden kommunikation, f.eks. e-mail/annoncering i den lokale dagspresse.

Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1.     Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2.     Formandens beretning til godkendelse.

3.     Regnskab og budget til godkendelse.

4.     Fastsættelse af kontingent.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.     Valg af bilagskontrollant og suppleant.

8.     Eventuelt.

 

  Stk. 3.       Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, undtaget herfra er medlemmer i restance.

  Stk. 4.       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Stk. 5.       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

                     Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde mindst 6 uger

                     før generalforsamlingen

  Stk. 6.       Vedtægtsændringer kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

  

  § 5 Ekstraordinær generalforsamling:

 

  Stk. 1.       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen.

  Stk. 2.       Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.

  Stk. 3.       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og den afholdes senest 6 uger efter begæringen er bestyrelsen i hænde.

  Stk. 4.       Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som generalforsamlingen.

 

 

  § 6. Afstemningsregler:

 

  Stk. 1.       Valg af bestyrelse foregår skriftligt.

  Stk. 2.       På stemmesedlen må skrives op til det antal navne, som er på valg.

  Stk. 3.       Valg til bestyrelse, suppleant eller bilagskontrollant kan kun ske blandt medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om et evt. valg.

  Stk. 4.       Et navn må kun skrives en gang.

  Stk. 5.       Stillede forslag bortfalder ved stemmelighed.

  Stk. 6.       Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 

  § 7. Bestyrelsen:

 

  Stk. 1.       Foreningen ledes af en bestyrelse med 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted.

  Stk. 2.       3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.

  Stk. 3.       2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.

  Stk. 4.       Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 5.       Bilagskontrollant og suppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 6.       Formanden og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold.

  Stk. 7.       Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

  Stk. 8.       Suppleanter indkaldes efter begæring af formanden.

  Stk. 9.       Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat fra alle møder.

  Stk. 10.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

  Stk. 11.     Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.

  Stk. 12      Bestyrelsen kan til enhver tid ændre i konstitutionen når dette tjener til foreningens fordel

 

  § 8. Regnskab og kontingent:

 

  Stk. 1.       Foreningens regnskab følger kalenderåret.

  Stk. 2.       Kontingentstørrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

  § 9. Opløsning af foreningen:

 

  Stk. 1.       Til gyldig beslutning af foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke den sidste afholdes mindst 1 måned og højst 2 måneder efter den første.

  Stk. 2.       Opløsningen af foreningen skal fremgå af dagsordnen.

  Stk. 3.       Foreningens formue og ejendom skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom tilfalde et eller flere projekter, hvis formål ligger op af formålet med Mød nye Venner M/K.

 

 

  Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.12.1997

  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 07.03.1999

  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 23.03.2003

  Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 09.05.2007

  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. marts 2010

  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. marts 2011
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. marts 2015

  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. marts 2016

  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2019Tilbage til toppen